Vườn Quên Lãng

Saigon ngày cũ

Hoàng Hải Thủy

Người đi bỏ lại Vườn Quên Lãng.

Tôi ở Vườn Quên chẳng lãng quên.

Xuân hồng hoa nở tôi cay đắng.

Đông sám hồn tôi vẫn ngủ yên.

Hạ trắng tôi không nhìn thấy nắng.

Thu vàng tôi chẳng gập ai quen.

Người đi có nhớ Vườn Quên Lãng.

Đà lãng quên hay vẫn đỗ quên.

 

Hoàng Hải Thủy

(Saigon, 1976)

Tin tức khác...