Trị giá của thị trường cần sa thế giới có thể lên đến 130 tỷ Mỹ kim.

New York: theo kết quả của những cuộc nghiên cứu về thị trường cần sa của ngân hàng đầu tư Jefferies Group ở thành phố New York, thì trong vòng 1 thập kỷ tới, trị giá của nền kỹ nghệ cần sa trên thế giới có thể lên đến 130 tỷ Mỹ kim.
Theo sự tiên đoán của các chuyên gia của ngân hàng đầu tư thì lần lượt các quốc gia khác trên thế giới như Hoa Kỳ, các quốc gia ở Âu Châu, châu Mỹ La Tinh.. sẽ hợp thức hóa việc sử dụng cần sa, và như thế nhu cầu tiêu thụ cần sa sẽ gia tăng mạnh trong những năm sắp tới.
Cũng theo những tiên đoán thì cần sa không những sẽ dùng trong mục đích y khoa mà còn dùng ở các nền kỹ nghệ khác như dược phẩm, rượu, ngành chăm sóc thú vật..v.v.
Các chuyên gia đầu tư cũng tiên đoán là đến năm 2029 thì nền kỹ nghệ cần sa ở Hoa Kỳ sẽ qua mặt Canada: trị giá của nền kỹ nghệ cần sa ở Mỹ sẽ ở mức 21.7 tỷ Mỹ kim so với 5.8 tỷ Mỹ kim ở Canada.

Tin tức khác...