Thiếu chuyên viên cắt mắt kiếng ở thành phố Ottawa

Ottawa: Theo những tin tức vừa thông báo hôm thứ hai ngày 30 tháng 4, trường cao đẳng La Cité ở thành phố Ottawa cho biết là trường này sẽ mở một chương trình học để trở thành những chuyên viên cắt mắt kiếng ( opticians).
Theo hiệp hội những chuyên viên cắt mắt kiếng ở tỉnh bang Ontario, thì trong số 2,700 chuyên viên cắt mắt kiếng làm việc ở tỉnh bang Ontario, có đến 1,600 làm việc trong vùng đại thủ phủ Toronto, và tại thành phố Ottawa chỉ có 150 người.
Con số 150 chuyên gia cắt kiếng này không đủ cho nhu cầu trong thành phố Ottawa, trong khi trên toàn tỉnh bang Ontario chỉ có hai trường dạy nghề cắt mắt kiếng mà một trường ở thành phố Toronto và một trường khác ở thành phố Barrie.
Chính vì thế mà trường cao đẳng La Cité đã mở chương trình huấn luyện chuyên gia cắt mắt kiếng, để có đủ chuyên gia làm việc trong vùng thủ đô.

Tin tức khác...