Thêm tiền sữa cho trẻ em

Ottawa: Theo những tin tức loan báo hôm thứ tư ngày 20 tháng 5, chính quyền liên bang đã gửi thêm $300 tiền sữa trẻ em ( Canada Child Benefit) cho tất cả gia đình có con dưới 17 tuổi.
Một số những gia đình khác vì có lợi tức cao, trước đây không được tiền tài trợ, nhưng bây giờ cũng được tiền trợ cấp, nhưng số tiền nhỏ hơn con số $300.
Có 3.7 triệu gia đình hiện lãnh tiền sữa trẻ em.
Theo thủ tướng Trudeau thì bất kỳ ở đâu, chính quyền liên bang sẽ trợ giúp cho mọi gia đình trong thời Đại Dịch.
Tiền sữa trẻ em hàng tháng cũng sẽ gia tăng.
Bắt đầu từ tháng 7 năm nay 2020, tiền sữa trẻ em một năm cho một trẻ dưới 6 tuổi tối đa là $6,765
và cho những trẻ từ 6 tuổi trở lên cho đến 17 tuổi là $5,708.

Tin tức khác...