Số tiền $500 cho những người đang lãnh tiền già, sẽ được gửi vào trương mục ngày 6 tháng 7

Ottawa: Những người lớn tuổi, chờ lãnh $500 tiền trợ cấp COVID-19 của chính quyền liên bang sẽ phải chờ thêm một thời gian nữa.
Trong hôm thứ sáu ngày 5 tháng 6, thủ tướng Justin Trudeau cho biết là những người lớn tuổi, đang lãnh tiền già OAS, sẽ được lãnh số tiền tài trợ COVID-19 vào tuần lễ 6 tháng 7 sắp tới, tức là phải chờ thêm 1 tuần nữa.
Tưởng cũng nên nói thêm là số tiền tài trợ cho những người trên 65 tuổi ở mức căn bản là $300, và những người nào có lợi tức thấp, được lãnh tiền bù GIS, thì những người này sẽ được lãnh thêm $200 nữa.
Số tiền tài trợ này sẽ tự động được cho vào trương mục ngân hàng cho những người lớn tuổi này, ,mà họ không cần phải làm đơn xin.

Tin tức khác...