Số thương vụ bán cần sa ở tiểu bang Colorado lên đến một kỷ lục mới.

Denver: Vào ngày 17 tháng 10 vừa qua, chính quyền liên bang Canada cho hợp thức hóa việc sử dụng cần sa, nhưng ở tiểu bang Colorado , Hoa Kỳ, thì chuyện hợp thức hóa cần sa đã có .
Mới đây chính quyền tiểu bang Colorado đã loan báo là tính đến tháng 8 năm này 2018, số thương vịu cần sa ở tiểu bang này lên đến gần 1 tỷ Mỹ kim.
Cũng theo cơ quan thuế vụ tiểu bang Colorado thì số thương vụ bán cần sa trong năm nay, sẽ lên trên mức 1.5 tỷ Mỹ kim , con số kỷ lục đã tạo được trong năm ngoái.

Tin tức khác...