Số thặng dư mậu dịch Canada gia tăng liên tiếp trong 3 tháng

Ottawa: Theo bản công bố của sở Thống Kê Canada phổ biến trong hôm thứ ba ngày 7 tháng 3, thì trong tháng giêng vừa qua, Canada đã có số thặng dư mậu dịch, và đây là tháng thứ ba liên tiếp có số thặng dư mậu dịch: đây là lần đầu tiên xảy ra trong vòng 2 năm qua.

Số thặng dư mậu dịch trong tháng giêng vừa qua của Canada, ở mức 807 triệu dollars, cao hơn những con số ước đoán của các phân tích gia tài chánh.

Một phần lớn sự gia tăng của số thặng dư mậu dịch,  dựa vào số xe và đồ phụ tùng xuất cảng.

74.6 phần trăm số hàng hóa mà Canada xuất cảng đã được xuất cảng sang Hoa Kỳ.

Với số thặng dư mậu dịch gia tăng và liên tiếp diễn ra, cho thấy nền kinh tế của Canada đang trên đà tiến triển mạnh.

Tin tức khác...