Những cuộc tắm biển ngày đầu năm đã diễn ra trong vòng 99 năm qua ở thành phố Vancouver.

Vancouver: Trong ngày đầu năm dương lịch, số người tham dự cuộc tắm biển ngày đầu năm, the Poplar Bear Swim, ở thành phố Vancouver đã gia tăng.
Nhiệt độ trong ngày ở vùng vịnh English Bay ở thành phố Vancouver ở mức 3 độ C, nhưng cũng không ngăn cản hàng ngàn người đã tham dự cuộc tắm biển ngày đầu năm.
Cuộc tắm biển năm nay hàng năm đã diễn ra 99 năm liên tiếp.
Cuộc tắm biển ngày đầu năm lần đầu tiên ở thành phố Vancouver đã diễn ra vào năm 1920 và chỉ có 10 người tham dự.
Trong năm nay số người tham dự cuộc tắm biển Poplar Bear Swim đã lên đến gần 20 ngàn người ở thành phố Vancouver.

Tin tức khác...