Muốn vào quốc hội liên bang Canada phải chủng ngừa Covid

Theo những tin tức vừa loan báo thì bắt đầu vào ngày 22 tháng 10 sắp đến, khi quốc hội liên bang nhóm họp khóa mùa thu, theo quyết định của một ủy ban quốc hội gồm 7 dân biểu của các đảng chính trị trong quốc hội là tất cả mọi người muốn vào tòa nhà quốc hội, kể cả những dân biểu, thượng nghị sĩ, nhân viên an ninh… đều phải chủng ngừa Covid hoàn toàn.

Quyết định này sẽ gây những khó khăn cho đảng đối lập Bảo Thủ của Thủ lãnh Erin O’Toole vì cho tới nay, người thủ lãnh này vẫn chưa xác định là tất cả các dân biểu thuộc đảng Bảo Thủ đã chủng ngừa Covid.

Trong một bản tin vừa phổ biến, dân biểu Blake Richards của đảng Bảo Thủ nói là trong khi đảng Bảo Thủ khuyến khích tất cả mọi người nên đi chủng ngừa Covid, nhưng đảng này không đồng ý quyết định mật của 7 dân biểu buộc tất cả 338 dân biểu phải được chủng ngừa Covid, trước khi vào tòa nhà quốc hội.

Quyết định bắt mọi dân biểu phải chủng ngừa Covid hoàn toàn đã được ủng hộ của các đảng Tự Do, Tân Dân Chủ, Bloc Quebecois nhưng không được sự ủng hộ của đảng Bảo Thủ.

Tin tức khác...