Mức thất nghiệp ở Mỹ xuống thấp nhất kể từ có cuộc đại suy thoái kinh tế

Hoa Thịnh Đốn: theo những tin tức loan báo trong ngày thứ sáu 2 tháng 11, thì số công ăn việc làm ở Mỹ trong tháng 10 tiếp tục gia tăng và mức thất nghiệp cũng đã sút giảm xuống đến thấp nhất kể từ tháng chạp năm 1969 cho đến nay.
Các chuyên gia tài chánh đã tiên đoán sẽ chỉ có khoảng 190 ngàn công việc được tạo thêm trong tháng 10, nhưng thật ra số công ăn việc làm gia tăng lên đến 250 ngàn công việc, trong khi mức thất nghiệp giảm xuống còn ở mức 3.7 phần trăm.
Số người có công ăn việc làm hiện nay ở Mỹ lên đến 156.6 triệu người với tỷ lệ người có công ăn việc làm so với dân số là 60.6 phần trăm và đây là tỷ lệ cao nhất ở Hoa Kỳ kể từ tháng 12 năm 2008 cho đến nay, năm có cuộc đại suy thoái về kinh tế.
Trong khi đó tiền lương trung bình của người Mỹ gia tăng 3.1 phần trăm trong năm nay, mức gia tăng lương cao nhất kể từ năm 2009 cho đến nay.
Số công ăn việc làm gia tăng, các ngân hàng trung ương Mỹ và Canada cho gia tăng tiền lời và mối quan tâm hàng đầu hiện nay của các ngân hàng trung ương làm tỷ lệ lạm pháp sẽ còn tiếp tục tăng cao?

Tin tức khác...