MERRY CHRISTMAS 2016.

Vũ đăng Khiêm
M-Mừng vui đón Chúa trên cao,
E-E gì sương tuyết, Ngài vào thế nhân.
R-Rọi soi cung bậc hồng ân,
R-Ra tay cứu độ, xoay vần đau thương,
Y-Y hương trầm ngát thơm vương,
C-Cho lan tỏa khắp bốn phương đất trời.
H-Hỡi ai gánh nặng đầy vơi,
R-Ráng hồng bừng sáng đang khơi lại nguồn.
I-Im nghe hồn dậy mưa tuôn,
S-Say trong ơn phúc như luồn có hay,
T-Tán dương nhạc khúc đêm ngày,
M-Mang trong tâm ý lòng ngay ở đời.
A-An vui đầy ắp thảnh thơi,
S- Sáng danh Thiên Chúa trên trời giáng sinh.
Vũ đăng Khiêm
Tin tức khác...