Luật mới về làm việc bán thời gian ở Ontario

Điều luật “phải trả lương bằng nhau cho những người làm cùng một công việc” (equal pay for equal work) đã được áp dụng ở Ontario bắt đầu từ ngày 1 tháng 4 năm 2018.

Theo luật mới, thì chủ nhân các công ty trong tỉnh bang Ontario buộc phải trả lương đồng đều như nhau cho những người làm việc toàn thời gian, bán thời gian, những người chỉ làm trong mùa hè… nếu những người này cùng làm một công việc giống nhau.

Với luật phải trả lương đồng đều cho những người làm part time, tỉnh bang Ontario là vùng đầu tiên ở Bắc Mỹ có việc bắt phải trả lương đồng đều như thế!

Chính quyền Ontario cho là việc buộc phải trả lương bằng nhau sẽ bảo vệ cho những người làm việc bán thời gian và số người làm việc bán thời gian hiện nay chiếm 20 phần trăm nhân lực ở tỉnh bang này.

Tin tức khác...