Lần đầu tiên mức lãi suất nợ nhà 5 năm cố định xuống đến 1.99 phần trăm.

Toronto: Theo những tin tức loan báo hôm thứ hai ngày 8 tháng 6, ngân hàng HSBC đã cho hạ mức lãi suất nợ nhà loại 5 năm cố định, xuống đến mức 1.99 phần trăm. Nhưng mức lãi suất này chỉ dành cho những khách hàng có bảo hiểm nợ nhà.
Những người không có bảo hiểm thì mức lãi suất loại 5 năm cố định ở mức 2.29 phần trăm, cũng là một trong mức lãi suất nợ nhà thấp nhất trong hàng chục năm qua.
Theo cơ quan đặc trách về nợ nhà và nhà cửa Canada, CMHC, thì trong ba tháng đầu năm 2020, 96.6 phần trăm những người mượn tiền nợ nhà có bảo hiểm, đã chọn loại nợ nhà cố định 5 năm.

Tin tức khác...