Hàng loạt những cao ốc đang được xây cất ở thành phố Toronto.

Toronto: Theo những thống kê được phổ biến  thì trong vòng từ năm 2011 cho đến năm 2016, có đến 64 ngàn căn chúng cư  đã được xây cất  tại vùng thủ phủ Toronto.

Trong những năm qua, khách qua đường có thể thấy thường trực nhiều cần cẩu cao vòi vọi  bên cạnh những cao ốc đang được xây cất trong thành phố Toronto.

Dường như lúc nào người ta cũng thấy những cần cẩu này, cho thấy nền kỹ nghệ xây cất cao ốc chúng cư phát triển không ngừng trong thành phố Toronto.

Theo bản thống kê dân số năm 2016, thì 44 phần  trăm những đơn vị gia cư ở trong thành phố Toronto là những căn chúng cư.

Theo giáo sư  Graham Haines của trường đại học Ryerson thì trong việc phát triển thành phố Toronto, người ta chẳng có cách nào hơn là xây cất thêm nhiều cao ốc chúng cư, vì chẳng còn đất đâu mà xây những căn nhà độc lập hay bán độc lập.

Tin tức khác...