Giòng Sông Nhỏ

Hoàng Châu

 

Giòng sông nhỏ, trôi mênh mang trôi mênh mang

Trên biển đời,  rộng thênh thang thênh thang.

Trên bến đợi ,người viễn khách không trở lại.

Bến vắng đò không người đưa.

 

Giòng sông nhỏ, êm điềm trôi.

Qua biển đời qua biển đời

Không bước vội không trở lại.

Giòng nước vẫn êm trôi.

 

Rồi một chiều bến sông vắng

Có một người dõi mắt trông theo.

Người viễn khách người không trở lại.

Giòng sông nhỏ vẫn còn đó thôi.

 

Hoàng Châu

Tin tức khác...