Ghi danh nhận hỗ trợ với FEMA ngay cả khi đã có bảo hiểm

Theo thông cáo báo chí của cơ quan Quản lý Khẩn cấp Liên bang (FEMA),  những người bị ảnh hưởng bởi bão Harvey và các trận lụt sau đó, sống ở các hạt chịu ảnh hưởng của thiên tai ở Texas nên ghi danh nhận hỗ trợ FEMA ngay cả khi đã có bảo hiểm hoặc đã ghi danh với các tổ chức khác.

Theo luật liên bang, FEMA không thể lặp lại các bồi thường bảo hiểm hay các quyền lợi khác, nhưng có những trường hợp mà nạn nhân lũ lụt có bảo hiểm vẫn có thể đủ điều kiện để nhận hỗ trợ FEMA.

Ví dụ:

– Khoản bồi thường của quý vị chậm hơn 30 ngày kể từ khi nộp yêu cầu bồi thường.

– Khoản bồi thường không hoàn toàn chi trả tất cả các tổn thất và nhu cầu của quý vị.

– Quý vị đã sử dụng tất cả các chi phí sinh hoạt bổ sung mà chương trình bảo hiểm của quý vị cung cấp.

– Quý vị không thể tìm được các chỗ thuê nhà phù hợp trong khu vực sống của mình.

Quý vị cần nộp yêu cầu bảo hiểm, dù là bảo hiểm chủ nhà hay bảo hiểm lũ lụt hoặc cả hai, càng sớm càng tốt. Có thể ghi danh nhận hỗ trợ FEMA chậm nhất là ngày 24 tháng 10. Cách thức ghi danh:

 

Đăng nhập vào DisasterAssistance.gov. Ghi danh trực tuyến là cách nhanh nhất để ghi danh nhận hỗ trợ của FEMA.

Có thể ghi danhqua điện thoại. Gọi số 800-621-3362 (thư thoại, 711 hoặc Dịch vụ Tiếp âm Bằng Video (Video Relay Service) hoặc 800-462-7585 (TTY). Các đường dây điện thoại miễn phí làm việc từ 6:00 sáng đến 10:00 đêm giờ địa phương, bảy ngày một tuần cho đến khi có thông báo.

Qua ứng dụng FEMA, dành cho các thiết bị di động của Apple và Android. Để tải về, truy cập: fema.gov/mobile-app.

Sau khi ghi danh, quý vị có 12 tháng để báo cho FEMA về việc bảo hiểm của quý vị có đủ không và quý vị có muốn được xem xét để nhận hỗ trợ không.

Để nộp đơn xin hỗ trợ, hãy fax hoặc gửi thư đến FEMA để giải thích về hoàn cảnh của mình:

FEMA Individuals and Households Program

National Processing Center

P.O. Box 10055

Hyattsville, MD 20702-8055

Fax: 800-827-8112

Nếu đã ghi danh với các tổ chức khác, quý vị vẫn cần ghi danh với FEMA nếu muốn được xem xét để nhận hỗ trợ FEMA.

More Stories...