Cơ quan kiểm lâm Hoa Kỳ bắn chết những con ngỗng trời Canada, và đem thịt ngỗng cho những người không nhà.

Hoa Thịnh Đốn:  Những con ngỗng trời Canada  hiện vẫn gây những khó khăn cho những cơ quan trông coi các công viên quốc gia ở Hoa Kỳ.

Mới đây các viên chức đã bắn hạ một loạt 116 con  ngỗng trời Canada ở một công viên trong thủ đô Hoa Thịnh Đốn.

Số thịt của 116  con ngỗng trời này vào khoảng 52 ký lô, đã được cơ quan chăm sóc công viên trong vùng thủ đô Hoa Thịnh Đốn, trao tặng cho những trung tâm tạm trú cho những người không nhà.

Cơ quan the National Park Service cho biết là thịt của 116 con ngỗng trời Canada đã được chuyển cho  ti63 chức từ thiện  D.C. Central Kitchen.

Tổ chức D.C. Central Kitchen sẽ nấu số thịt vịt này cho những trung tâm tạm trú cho người không nhà, những y viện phục hồi sức khỏe và cho chương trình cung cấp thức ăn cho học sinh sau giờ học.

Cơ quan National Park Service cho biết những con ngỗng trời Canada này đã trú ẩn ở trong công viên  Anacostia và việc giết bớt ngỗng trời là việc cần thiết để bảo vệ  vùng “wetland” trong công viên.

More Stories...