Chuyên gia Nga thử nghiệm vaccine COVID-19 trên chính mình

STAVROPOL, RUSSIA - MARCH 4, 2020: An employee showing a COVID-19 coronavirus testing system at a polymerase chain reaction laboratory at the Stavropol Territory Center of Hygiene and Epidemiology. Alexander Pogozhev/TASSÐîññèÿ. Ñòàâðîïîëü. Äåìîíñòðàöèÿ òåñò-ñèñòåìû, ïðåäíàçíà÷åííîé äëÿ äèàãíîñòèêè êîðîíàâèðóñà, â ëàáîðàòîðèè ÏÖÐ Ñòàâðîïîëüñêîãî Öåíòðà ãèãèåíû è ýïèäåìèîëîãèè. Àëåêñàíäð Ïîãîæåâ/ÒÀÑÑ

Các nhà khoa học Nga đã thực hiện một số thử nghiệm không chính thức liên quan đến vaccine COVID-19, và cho rằng loại vaccine này thực sự hiệu nghiệm.
Theo RT, các nhà dịch tễ học tại Moscow đã thực hiện một số thử nghiệm không chính thức, bằng cách tự tiêm vaccine COVID-19 và kiểm tra kết quả trên chính cơ thể mình.
Thử nghiệm, được thực hiện bởi các nhân viên Trung tâm Nghiên cứu Dịch tễ học và Vi sinh học Quốc gia, cho thấy những người tham gia tiêm vaccine có khả năng miễn dịch với virus mà không phải chịu tác dụng phụ.
Theo Giám đốc Trung tâm – Alexander Ginzburg, đây là bước quan trọng để các nhà khoa học tiến tới giai đoạn thử nghiệm chính thức.
Theo ông Ginzburg, các nhà khoa học đã chọn phương pháp tự tiêm vaccine để không chỉ chứng minh hiệu quả của sản phẩm, mà còn để bảo vệ chính bản thân mình khỏi virus.
Một khi đã có khả năng miễn dịch, các nhà khoa học sẽ có thể tiếp tục công việc nghiên cứu trong suốt đại dịch mà không lo nhiễm bệnh.
Giám đốc Ginzburg không nêu rõ có bao nhiêu người đã được tiêm vaccine, nhưng ông cho biết “tất cả những người này đều đang khỏe mạnh, vui vẻ”.
Cũng theo ông Ginzburg, việc tiêm vaccine cho toàn dân Nga sẽ mất khoảng 6 tháng sau khi vaccine được chính thức đưa vào sử dụng.
Nếu mọi việc suông sẻ, ông Ginzburg cho biết vaccine có thể sẽ được phê duyệt vào cuối mùa hè.
Theo ông, những người đầu tiên nên được tiêm vaccine là bác sĩ và người cao tuổi.
Phó Thủ tướng Nga Tatyana Golikova cho biết hiện có 47 loại vaccine khác nhau đang được phát triển trên cả nước Nga.

Tin tức khác...