90 ngàn người lớn tuổi bị cắt tiền bù GIS vì đã nhận tiền trợ cấp covid CERB

Ottawa: Trong thời gian có đại dịch covid, trong số hàng triệu người Canadians được chính quyền liên bang tài trợ tiền trợ cấp đại dịch CERB, với số tiền 2 ngàn dollars một tháng, có đến hàng trăm ngàn những người trên 65 tuổi cũng xin và cũng được trợ cấp.
Điều kẹt cho những người lớn tuổi này là một số những người này cũng nhận được tiền bù GIS hàng năm, vì lợi tức của họ thấp.
Nhưng tiền tài trợ covid CERB cũng được xem như là lợi tức hàng năm.
Với lợi tức hàng năm gia tăng của trên 90 ngàn người lớn tuổi này, sở thuế Canada loan báo là số tiền bù GIS mà những người này nhận được sẽ bị cắt giảm trong năm tới 2022.
Tưởng cũng nên nói thêm tiền bù GIS chỉ dành cho những người trên 65 tuổi, đã lãnh tiền già OAS nhưng số lợi tức hàng năm qua thấp.
Điều kiện để có tiền bù GIS là số lợi tức của những người trên 65 tuổi này phải dưới con số $19,248 cho một người độc thân hay tối đa là $46,128 cho một cặp vợ chồng, tùy theo tình trạng lãnh tiền hưu của hai người này.
Tiền bù GIS tối đa mà một người trên 65 tuổi được lãnh là $948.82 một tháng.

Tin tức khác...