Giòng sông nhỏ

Hoàng Châu

Giòng sông nhỏ, trôi mênh mang trôi mênh mang
Trên biển đời, rộng thênh thang thênh thang.
Trên bến đợi ,người viễn khách không trở lại.
Bến vắng đò không người đưa.

Giòng sông nhỏ, êm đềm trôi.
Qua biển đời qua biển đời
Không bước vội không trở lại.
Giòng nước vẫn êm trôi.

Rồi một chiều bến sông vắng
Có một người dõi mắt trông theo.
Người viễn khách người không trở lại.
Giòng sông nhỏ vẫn còn đó thôi.

Hoàng Châu

More Stories...