Vùng Metro Vancouver sẽ tăng thuế thổ trạch

Hôm thứ Tư 23-10, các thị trưởng và nghị viên ở Metro Vancouver đã tạm thời chấp thuận ngân sách năm 2020 tại một cuộc họp, trong đó có tính đến việc tăng thuế thổ trạch để – nếu như được chính thức chấp thuận, tăng nó lên thêm $33 trong năm 2020, tăng từ $535 hiện tại lên $568.
Ngân sách của vùng này cũng sẽ có những gia tăng trong chi tiêu, từ $836.4 triệu trong năm 2019 lên $890.1 triệu trong năm 2020. Số tiền thuế thổ trạch tăng thêm nói trên được giải thích là để chi trả cho các tiện ích sinh hoạt, chẳng hạn các dịch vụ cung cấp nước và xử lý nước cống. Nếu như được chấp thuận tại một cuộc họp chính thức khác được hoạch định sẽ diễn ra vào đầu tháng 11, thì tiền thuế thổ trạch trung bình của vùng Metro Vancouver này trong 4 năm tới sẽ tăng thêm $200, tăng lên $768 trước năm 2024.

Tin tức khác...