Vancouver trở thành một trung tâm cao kỹ của Canada.

Vancouver: Trong hôm thứ hai ngày 28 tháng 8, công ty cao kỹ Amazon đã đăng quảng cáo tìm người trên mạng: Công ty này, trụ sở chính ở thành phố Seatlle, tiểu bang Washington, cần thêm 300 nhân viên của ngành cao kỹ  tại chi nhánh của công ty ở thành phố Vancouver.

Càng ngày càng có thêm nhiều công ty cao kỹ hoặc đặt trụ sở chính, hoặc mở chi nhánh mướn thêm người ở thành phố Vancouver, cho thấy là thành phố này đã trở nên một trung tâm cao kỹ của Canada.

Trong danh sách 300 người mà công ty Amazon tìm kiếm bao gồm những cônh việc như từ software development engineer cho đến những nhà khảo cứu khoa học.

Công ty Amazon đã cho thiết lập chi nhánh khảo cứu ở thành phố Vancouver từ năm 2015 cho đến nay.

Theo ông Bryan Buggey, giám đốc về đường hướng kinh tế chiến lược của cơ quan the Vancouver  Economic Commission (VEC)  thì trong số 12 ngàn công ăn việc làm được niêm yết ở thành phố Vancouver, có đến 3 ngàn công việc thuộc ngành cao kỹ.

Cũng theo ông giám đốc Buggey thì  từ nay cho đến năm 2021, sẽ có thêm 47 ngàn công ăn việc làm mới trong ngành cao kỹ ở thành phố Vancouver.

 

 

Tin tức khác...