Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump đề cao chính sách thâu nhận di dân của Canada?

Hoa Thịnh Đốn: Trong bài diễn văn đọc trước lưỡng viện quốc hội Hoa Kỳ, tối hôm thứ ba ngày 28 tháng 2, tổng thống Donald Trump đã  đề cập đến việc thay đổi toàn bộ chương trình thâu nhận di dân vào Mỹ  và ông đề cao chính sách thâu nhận di dân của Canada như là một khuôn mẫu.

Lời phát biểu của tổng thống Trump trong bài diễn văn này đã không gay gắt  mà có lời lẽ của một vị tổng thống Mỹ, phối hợp những chủ trương bài ngoại, và những chính sách ôn hòa, kêu gọi sự đoàn kết, để tìm thêm sự ủng hộ của những chính khách đối lập.

Tổng thống Trump đã xoay hướng về một cái nhìn lớn về di dân, cho rằng Hoa Kỳ nên có một chính sách di dân mới, thu nhận những người có nhiều triển vọng thành công trong lãnh vực kinh tế, khi đến định cư ở Hoa Kỳ trong tương lai.

Ông không cung cấp thêm những dữ kiện về các chính sách mới dự trù, mà chỉ nêu lên các chương trình thu nhận di dân của Canada và Úc Đại Lợi  là những khuôn mẫu.

Chương trình thâu nhận di dân của Canada dựa trên một bảng điểm: những di dân tương lai được đánh giá  trên những lãnh vực nghề nghiệp chuyên môn, kinh nghiệm nghề nghiệp, học vấn và khả năng thông thạo tiếng Anh hay tiếng Pháp.

 

Tin tức khác...