Tiểu bang New York xác nhận có thêm 1,700 người chết trong các nhà già

Albany, New York:Trong hôm thứ ba ngày 5 tháng 5, chính quyền tiểu bang New York loan báo là có thêm 1,700 người chết trong các nhà dưỡng lão. Đây là những người chết từ nhiều ngày qua, nhưng chưa được xác nhận có nhiễm COVID-19.
Như thế có ít nhất 4,813 người chết trong 351 nhà già trong số 613 nhà già ở tiểu bang New York.
Số người chết trong các nhà già ở tiểu bang New York vì COVID-19 chiếm một phần tư số người chết vì trận đại dịch này ở tiểu bang New York.
Phần lớn nhũng nhà già có nhiều người chết ở trong thành phố New York và vùng Long Island.

Tin tức khác...