Tiệm cà phê Second Cup dự định mở tiệm bán cần sa.

Toronto: Trong hôm thứ sáu ngày 13 tháng 4, công ty cà phê Second Cup đã loan báo là công ty này thỏa hiệp với công ty trồng cần sa National Access Canabis Corp, để thiết lập một hệ thống tiệm bán lẻ cần sa trên toàn Canada.
Công ty Second Cup hiện có 286 cửa tiệm trên toàn Canada, và một số những cửa tiệm trong số 286 tiệm, có thể sẽ được sửa chữa thành những tiệm bán cần sa: người ta có thể mua cà phê và hút cần sa trong cùng một địa điểm?
Công ty National Access Canabis Corp hiện có 9 chi nhánh ở các thành phố Calgary, Victoria, Saskatoon, Winnipeg, Toronto, Ottawa và Halifax.

Tin tức khác...