Thử nghiệm thuốc chủng ngừa COVID-19 của Trung quốc ở Canada

Toronto: Một loại thuốc chủng ngừa COVID-19 đã được thử nghiệm thành công qua giai đoạn đầu ở Trung quốc, sẽ được đem qua Canada cho việc thử nghiệm giai đoạn 2.
Theo bản tin của hội đồng Khảo Cứu Quốc Gia Canada thì (NRC) thì thuốc chủng có tên là Ad5-nCoV là loại thuốc chủng đầu tiên trên thế giới đã thông qua được giai đoạn 1 thử nghiệm trên người.
Các nhà khảo cứu Trung quốc sẽ phối hợp với các nhà khảo cứu Canada, tiến hành cuộc thử nghiệm thuốc chủng qua giai đoạn thứ nhì.
Cũng theo bản công bố của hội đồng khảo cứu quốc gia NRC thì thuốc thử nghiệm chủng ngừa này là một trong số rất ít các thuốc chủng cho đến nay được chuẩn nhận là an toàn cho việc thử nghiệm trên người.
Thuốc chủng ngừa Ad5-nCoV được sáng chế tại viện công nghệ sinh học Bắc Kinh, đã được chấp thuận thử nghiệm trên người từ giữa tháng 3 vừa qua.

Tin tức khác...