Sở Thuế Canada lại cho gia hạn việc phải trả tiền thuế lợi tức.

Ottawa: Một tin vui cho những người phải đóng thêm thuế lợi tức cho năm 2019 theo như những tin tức loan báo hôm thứ tư ngày 29 tháng 7, là sở Thuế Canada đã cho gia hạn thêm thời gian phải trả tiền thiếu thuế lợi tức cho tới ngày 30 tháng 9.
Theo bản công bố thì tất cả những cá nhân, những công ty, những quỹ đầu tư.. còn thiếu nợ thuế lợi tức cho năm 2019, sẽ có thời gian cho đến ngày 30 tháng 9, để trả nợ.
Như chúng ta cũng biết, hàng năm vào những ngày đầu năm mọi người phải khai thuế lợi tức cho năm trước và hạn chót mà người ta phải nộp bản khai và tiền thiếu thuế là ngày 30 tháng 4.
Năm nay vì đại dịch, sở Thuế Canada đã liên tiếp cho gia hạn việc khai và nộp tiền thuế thiếu: hạn chót của lần đầu là ngày 1 tháng 6, sau đó là ngày 1 tháng 9 và bây giờ là ngày 30 tháng 9.

Tin tức khác...