Số thâm thủng ngân sách liên bang Canada ít hơn dự tính.

Ottawa:Theo những công bố hôm thứ ba ngày 19 tháng 9, bộ tài chánh liên bang đã cho biết là số thâm thủng của ngân sách liên bang Canada đã ít hơn những dự đoán.

Trong tài khóa ngân sách 2016-2017, số thâm thủng lá 17.8 tỷ dollars, so với những dự đoán vào đầu năm nay là 23 tỷ dollars.

Tổng số nợ của chính quyền liên bang  vào ngày 31 tháng 3 năm nay 2017 là 631.9 tỷ dollars, so với số nợ  616 tỷ dollars trong 1 năm trước đó.

Với số thâm thủng ngân sách sút giảm là một trong những dấu hiệu cho thấy nền kinh tế Canada đang trên đà tiến triển.

More Stories...