Qua Mỹ ngắn hạn, khi về, không phải thử nghiệm covid

Toronto: Theo những tin tức loan báo trong ngày thứ tư 17 tháng 11, chính quyền liên bang đã cho thay đổi quy định về việc phải thử nghiệm covid PCR cho những người Canadians trở về lại Canada sau khi qua thăm viếng Hoa Kỳ.
Theo quy định trước đây, thì tất cả những người Canadians đã chủng ngừa covid hoàn toàn, sau khi qua Mỹ chơi và trở lại Canada, đều phải thử nghiệm PCR.
Việc thử nghiệm này nhiêu khê và tốn kém từ $100 lên đến $300.
Chính quyền các thành phố Mỹ dọc theo biên giới Canada đã lên tiếng yêu cầu chính quyền liên bang Canada cho hủy bỏ điều kiện thử nghiệm này, vì sẽ có nhiều khách hàng ở Canada sẽ không qua các thành phố Mỹ ở biên giới mua sắm, vì phải tốn kém thêm tiền thử nghiệm.
Nhiều thành phố Mỹ ở biên giới muốn thu hút du khách từ Canada, đã thiết lập những nơi thử nghiệm PCR cho nhũng du khách từ Canada.
Theo những tin tức loan báo hôm thứ tư ngày 17 tháng 11, chính quyền liên bang Canada đã không buộc những cư dân Canada qua Mỹ trong vòng 3 ngày hay 72 tiếng đồng hồ, phải thử nghiệm PCR khi quay lại Canada.
Nhưng những người qua Mỹ lâu hơn 3 ngày vẫn bắt buộc phải bỏ tiền túi đi thử nghiệm PCR khi quay trở lại.

Tin tức khác...