Phải xin tiền trợ giúp khẩn cấp CERB mỗi 4 tuần một lần

Toronto: Theo những tin tức vừa công bố thì những người Canadians đã nhận được tiền trợ giúp khẩn cấp liên bang CERB từ 4 tuần lễ trước, nếu muốn tiếp tục nhận thêm tiền trợ giúp cho 4 tuần tới, sẽ phải làm đơn xin trở lại.
Chính quyền liên bang trợ giúp $500 một tuần cho 4 tuần và chương trình này có thể còn kéo dài cho đến tháng 6?
Những ai đã nộp đơn xin tiền trong thời hạn từ ngày 6 tháng 4 cho đến 10 tháng 4, phải nộp đơn xin tiền trở lại.

Tin tức khác...