Những tiểu bang gia tăng mức lương tối thiểu

New York : Vào ngày đầu năm 2019, bà Rosa Rivera lãnh lương 15 Mỹ kim một giờ, tại một tiệm McDonald’s trong khi Manhattan của thành phố New York: mức lương của cô đã gia tăng gấp đôi trong vòng 5 năm qua.
Trong ngày đâu năm, lương tối thiểu của 22 tiểu bang và vùng District of Columbia đã gia tăng và 17 triệu người đang làm với mức lương tối thiểu ở Mỹ đã được tăng lương.
Sau đây là mức lương tối thiểu của một số tiểu bang:
-Mức lương tối thiểu ở tiểu bang New York là $15
-Mức lương tối thiểu ở tiểu bang California là $11
-Mức lương tối thiểu ở tiểu bang Alaska là $9.84
-Mức lương tối thiểu ở District of Columbia là $13.25
-Mức lương tối thiểu ở tiểu bang Michigan là $9.25
-Tiểu bang Missouri có mức lương tối thiểu chỉ có $7.85

Tin tức khác...