Những thay đổi của việc khai thuế lợi tức 2019 cho những người Canadians

Ottawa: Mùa khai thuế năm nay đã qua, nhưng vì Đại Dịch cho nên người ta có thể trì hoãn việc khai thuế và đóng tiền thiếu thuế trước ngày 1 tháng 9, còn đến 2 tháng nữa để sửa soạn.
Những người hành nghề tự do phải nộp bản khai thuế hạn chót là ngày 15 tháng 6, nhưng nếu có thiếu thuế thì có thể trì hoãn cho đến ngày 1 tháng 9 mới phải trả.
Những thay đổi trong mùa khai thuế năm nay:
-Số tiền có thể lấy ra từ quỹ hưu cá nhân RRSP mua nhà lần đầu được gia tăng từ $25,000 lên $35,000.
-Mua cần sa và các phó sản của cần sa, sẽ được trừ thuế nếu có toa của bác sĩ cho mua.
-Zero-emmission vehicles: nếu bạn là người hành nghề tự do, mua một chiếc xe gọi là “hoàn toàn không gây ô nhiễm không khí” sau ngày 18 tháng 3 năm 2019, sẽ được trừ tiền mua xe vào tiền lợi tức.
-Canada Workers Benefit: dành cho những người có lợi tức thấp mà số tín dụng lên đến $170 cho năm 2019.

Tin tức khác...