Những thay đổi cho quỹ hưu công CPP

Ottawa: Trong hôm thứ hai ngày 20 tháng 6, ông tổng trưởng tài chánh Bill Morneau đã họp cùng  với các bộ trưởng tài chánh tỉnh bang. Cuộc họp đã đi đến một thỏa thuận mới về việc đóng góp và số tiền nhận được khi về hưu.

Tất cả các bộ trưởng tài chánh đều đồng ý, ngoại trừ bộ trưởng tài chánh của tỉnh bang Quebec và tỉnh bang Manitoba.

Theo luật thì những thay đổi của quỹ hưu công cần sự thỏa thuận của ít nhất 7 tỉnh bang với dân số tổng cộng là 2 phần 3 tổng số cư dân ở Canada.

Sau đây là những dự trù sẽ thay đổi trong quỹ hưu công.

-Số tiền hưu CPP  cao nhất mà một cư dân có thể lãnh khi về hưu gia tăng từ mức $13,100 lên đến $17,478.

-Gia tăng tiền đóng vào quỹ hưu mà chủ nhân các công ty cũng như các nhân viên phải đóng, thêm 1 phần trăm: một người sẽ phải đóng thêm trung bình $408 một năm. Số tiền đóng thêm sẽ bắt đầu từ năm 2019 và kéo dài trong vòng 7 năm.

-Tiền hưu phải đóng dựa theo số lợi tức : trước đây tiền hưu phải đóng dựa vào mức lợi tức từ $3,500 lên đến $54,900. Với những thay đổi mới, tiền đóng cho quỹ hưu sẽ dựa vào mức lợi tức lên đến $82,700, và điều này có nghĩa là những người có lợi tức cao sẽ phải đóng thêm tiền cho quỹ hưu.

Chính quyền liên bang sẽ có những biện pháp  giúp những người có lợi tức, trong việc đóng tiền vào quỹ hưu.

More Stories...