Những người muôn năm cũ!

Hình ảnh của hồ Bao Tử trong khuôn viên trường đại học y khoa Saigon
qua nét vẽ của bác sĩ Vũ Quốc Duy ( niên khóa 1973-1979)

Tin tức khác...