Những người không nhà được đi bầu dân biểu liên bang

Montreal: Cơ quan bầu cử Canada đã cố gắng giúp cho những người không nhà có thể đi bầu càng nhiều càng tốt, theo như tin tức vừa công bố hôm thứ hai ngày 14 tháng 10.
Tại trung tâm tạm trú Welcome Hall Mission tại thành phố Montreal là một trong những địa điểm mà những người không nhà có thể ghi danh bầu cử, cho cuộc bầu cử dân biểu liên bang sẽ diễn ra vào ngày 21 tháng 10.
Một trong những người homeless sẽ đi bầu là ông Robert Brunet, là người đã không nhà trong 6 tháng qua và hiện ở tại trung tâm tạm trú Mason du Père, đã nói là những người không nhà xem ti vi, nghe radio và cũng có những cái nhìn chính trị và họ cũng muốn đi bầu.
Ông Brunet là người được cơ quan bầu cử Canada mướn làm người chỉ dẫn cho những người không nhà khác đi bầu.
Theo các giới chức của cơ quan bầu cử liên bang thì hiện có 50 người không nhà ở thành phố Montreal đã ghi danh đi bầu và người ta hy vọng con số những người không nhà đi bầu ở thành phố Montreal sẽ lên đến vài trăm người.

Tin tức khác...