Một phần ba cư dân thành phố Toronto phải bỏ ra ít nhất 30 phần trăm lợi tức cho chi phí nhà cửa.

Toronto: Theo những công bố của sở Thống Kê Canada về bản thống kê năm 2016:

-9.5 triệu  trong số 14.1 triệu gia đình ở Canada có nhà, hay tỷ lệ có nhà là 67.8 phần trăm.

-13.3 phần trăm gia đình sống trong các cao ốc condos: 67 những gia đình sống trong các condos là chủ, phần còn lại là những người đi thuê.

– Trong năm 2016, 24.1 phần trăm  những người có nhà, đã phải bỏ ra từ 30 phần trăm và có thể nhiều hơn nữa, số lợi tức của gia đình hàng tháng vào các chi phí về nhà cửa  như trả nợ nhà, trả tiền thuế thổ trạch, tu bổ nhà..

Cư dân ở thành phố Toronto là những người phải chi phí nhiều nhất cho nhà cửa, tính theo lợi tức của gia đình họ, và đứng hàng thứ nhì là cư dân ở vùng thủ phủ Vancouver: 33.4 phần trăm những người có nhà ở thành phố Toronto, phải bỏ ra từ 30 phần trăm trở lên, cho các chi phí nhà cửa, trong khi  32 phần trăm cư dân ở thành phố Vancouver cũng phải chi tiêu trên 30 phần trăm lợi tức cho nhà cửa.

More Stories...