Một ngôi thánh đường của cộng đồng người Việt bị hư hại nặng trong trận bão Harvey.

Rockport, Texas: Trong thời gian có trận bão Harvey tàn phá tiểu bang Texas, một trong những ngôi thánh đường bị tàn phá nhiều nhất ở thị trấn Rockport là ngôi thánh đường  Thánh Phao Lô của cộng đồng người Việt, cho cha  John Trần của dòng thánh Phanxicô là cha sở.

Ngôi thánh đường  này là nơi thờ phụng của 200 giáo dân trong một ngôi làng của những người Việt hành nghề đánh cá.

Những người Việt  tỵ nạn đến thị trấn Rockport này  vào tháng 4 năm 1975, sau khi miền nam Việt Nam rơi vào tay cộng sản.

Theo cha John Trần thì những người tỵ nạn tiên khởi đến Rockport đã hùn hạp nhau mua thuyền đánh tôm.Họ không mượn tiền ngừoi ngoài mà mượn tiền của thân nhân và bạn bè.

Với nghề đánh tôm bắt đầu suy thoái, những người Việt trong vùng đã mở những tiệm làm móng tay, và con cái của họ quay lại trường, tốt nghiệp về những ngày kỹ sư cũng như  nghề dạy học.Có những người mở những tiệm bán dụng cụ cho  những người câu cá  (bait houses).

12 năm sau trận bão Katrina ở tiểu bang Louisiana, phần lớn những người Việt sinh sống ở thành  phố New Orleans đã trở lại xây dựng lại nhà sau cơn bão.

Những người Việt bị mất nhà cửa tài sản trong trận bão Harvey  chắc cũng sẽ quay lại xây dựng lại một cuộc đời mới: như họ đã bao nhiêu lần phải xây dựng lại cuộc đời  sau ngày mất nước năm 1975 và sau trận bão Katrina.

Tin tức khác...