Một công ty trồng cần sa ở Canada được phép xuất cảng cần sa y khoa sang Hoa Kỳ.

Nainamo, British Columbia: Theo những tin tức vừa công bố hôm thứ tư ngày 19 tháng 9, một công ty trồng cần sa ở Canada đã được cơ quan kiểm soát dược phẩm Hoa Kỳ cho phép xuất cảng những loại cần sa dùng cho những cuộc thử nghiệm cần sa y khoa, vào Hoa Kỳ.
Công ty Tilray có vườn trồng cần sa ở thành phố Nainamo, tỉnh bang British Columbia.
Đây là công ty cần sa đầu tiên được cơ quan kiểm soát dược phẩm Mỹ cho phép đưa vào Mỹ.
Giá cổ phiếu của công ty Tilray trên thị trường chứng khoán Nasdaq đã gia tăng mạnh từ mức $137 một cổ phiếu lên đến $214 một cổ phiếu.
Số cần sa được nhập cảng sẽ được dùng cho các cuộc thử nghiệm ở trường đại học California ở San Diego.
Tuy có nhiều tiểu bang ở Mỹ hợp thức hóa việc sử dụng cần sa, nhưng trên lãnh vực liên bang, cần sa vẫn là một loại quốc cấm.
Trong khi cần sa sẽ được hợp thức hóa ở Canada vào ngày 17 tháng 10 sắp đến.

Tin tức khác...