Hội đồng giáo dục thành phố Toronto sẽ cho cắt giảm giáo chức.

Toronto: Theo những tin tức loan báo hôm thứ sáu ngày 21 tháng 12, hội đồng giáo dục thành phố Toronto sẽ cho cắt giảm số giáo chức, sau khi có những cắt giảm tài trợ từ chính quyền tỉnh bang Ontario trong lãnh vực giáo dục.
Chính quyền tỉnh bang cắt giảm những tài trợ cho các chương trình đặc biệt ở trường học trong tỉnh bang Ontario như việc dạy thêm cho học sinh yếu kém những môn học,sau giờ học tại trường, những chương trình thể thao, những chương trình dành cho những học sinh thổ dân.
Một phát ngôn viên của hội đồng giáo dục thành phố Toronto cho biết là việc cắt giảm sẽ làm mất công việc bán thời gian của 95 học sinh đang làm thêm cho hội đồng giáo dục thành phố.
Chính quyền tỉnh bang cắt giảm 25 triệu dollars tài trợ cho các chương trình đặc biệt ở các trường học trong tỉnh bang.

Tin tức khác...