Hàng năm cư dân thành phố Vancouver vứt bỏ 100 ngàn tấn thực phẩm.

Vancouver:  Một cuộc nghiên cứu mới đây của  Metro Vancouver, trên số thực phẩm bỏ đi của 500 gia đình trong thành phố Vancouver trong vòng 1 tuần lễ, và thấy rằng trên phân nửa số thực phẩm mà 500 gia đình này đã đổ đi, vẫn có thể dùng được.

Theo bản nghiên cứu này thì trung bình một năm, một gia đình trong thành phố Vancouver đã bỏ đi một số thực phẩm trị giá khoảng 700 dollars.

Số thực phẩm mà cư dân trong vùng thủ phủ Vancouver bỏ đi hàng năm lên đến trên 100 ngàn tấn thực phẩm, mà trung bình cư dân trong thành phố đã  vứt đi 32 ngàn lát bánh mì, 70 ngàn cúp sữa, 55 ng2n trái táo và 30 ngàn trái trứng.

Cũng theo ông Malcolm Brodie, chủ tịch hội đồng nghiên cứu về những thực phẩm bỏ đi ở thành phố Vancouver, thì trước đây người ta cứ nghĩ những nơi mà vứt thực phẩm còn ăn được, nhiều nhất là các nhà hàng. Nhưng thật ra 47 phần trăm số thực phẩm bỏ đi còn ăn được, đến từ cư dân trong thành phố.

Để làm giảm số thực phẩm còn tốt bị vất đi, cơ quan Metro Vancouver đã thiết lập một trang mạng có tên là Love Food-Hate Waste để cung cấp những tin tức, giúp người ta biết cách để dành thực phẩm, tiết kiệm tiền bạc và không vất đi thực phẩm còn tốt.

Những người Canadians cũng không nhận biết là  ngày ghi trên gói thực phẩm chỉ cho biết là thời gian thực phẩm này còn tươi, không có nghĩa là phải vất đi. Thí dụ như sữa vẫn còn có thể dùng được thêm 1 tuần sau ngày ghi trên gói “best before date”, hay phô mai vẫn có thể dùng 6 tháng sau ngày “best before date”.

Cơ quan Metro Vancouver đã đặt ra chỉ tiêu là giảm 10 phần trăm số thực phẩm mà cư dân trong thành phố vứt đi, hay khoảng 10 ngàn tấn thực phẩm vào năm 2018.

Tin tức khác...