Giá mướn nhà ở thành phố Calgary gia tăng

Calgary: Theo bản tường trình của tổ chức Hope Street phổ biến hôm thứ sáu ngày 25 tháng giêng, thì tiền mướn nhà trung bình ở thành phố Calgary đã gia tăng 13 phần trăm trong vòng 5 tháng qua, đã khiến người ta hy vọng là sự suy thoái của nền kỹ nghệ mướn nhà ở thành phố Calgary đã chấm dứt.
Giá mướn trung bình 1 căn chúng cư, bao gồm từ nhà riêng cho đến những căn condos đã gia tăng từ $1,481 một tháng trong tháng 9 năm 2018 lên đến $1,671 vào ngày 15 tháng giêng vừa qua.
Ngoài ra số nhà cho mướn tư nhân chưa có người mướn đã giảm từ mức 4.3 phần trăm 5 tháng trước xuống còn 3 phần trăm trong tháng giêng.

Tin tức khác...