Động đất 7 độ Richter tại Alaska

Một trận động đất lên đến 7 độ Richter đã xảy ra ở vùng Anchorage, Alaska, vào lúc 8 giờ 30 sáng hôm 30 tháng 11.

Vùng trung tâm của trận động đất đã diễn ra ở vùng cách thành phố Anchorage khoảng 16 cây số về hướng đông bắc.

Các nhà khoa học dựa vào những dữ kiện thâu thập, đã tiên đoán về trận động đất này từ nhiều tháng qua.

Trận động đất đã làm hư hại đường sá, nhá cửa sập, và hàng ngàn gia đình bị mất điện, nhưng không có thông báo nào về những thiệt hại nhân mạng.

Những trận động đất dọc theo bờ Thái Bình Dương, từ tiểu bang California, lên đến tiểu bang Washington và đến Alaska.

Tin tức khác...