Cười, một thang thuốc bổ ( Laughter the best medicine)

Em bé trai mới có 7 tháng, đang tìm cách tập đứng: nhất định không sợ và không khóc
( the 7 months boy tried to stand by himself: never afraid and never cries.)

(Click to see full screen)

Tin tức khác...