Cười: một liều thuốc bổ!(1)

Đàn ông muốn hư hỏng phải có tiền;

– Đàn bà muốn có tiền phải hư hỏng.

– Đàn ông lúc nào cũng muốn nhưng không phải lúc nào cũng có thể;

– Đàn bà lúc nào cũng có thể nhưng không phải lúc nào cũng muốn.

– Đàn bà thích nhiều thứ ở một người đàn ông;

– Đàn ông lại chỉ thích một thứ ở nhiều người đàn bà.

More Stories...