Cộng đồng Người Việt Tự Do Ottawa

Tiếp tục phản đối việc vi phạm nhân quyền qua Luật An Ninh Mạng và âm mưu hợp thức hoá việc bán nước của nhà cầm quyền CSVN cho Trung Cộng với Dự luật Đặc khu kinh tế và để yểm trợ các cuộc biểu tình của đồng bào quốc nội, Cộng đồng Người Việt Tự Do Ottawa sẽ tổ chức biểu tình vào ngày thứ bảy 7/7 trước Quốc Hội Canada và tại Toà đại sứ CSVN.

Chương trình:

Từ 12 giờ 00 pm đến 1 giờ 00 pm: Biểu tình trước tiền đình Quốc Hội.

Từ 1 giờ 00 pm đến 1 giờ 30 pm: Di chuyển qua Toà đại sứ CSVN.

Từ 1 giờ 30 pm đến 3 giờ 00 pm: Biểu tình trước Toà đại sứ CSVN.

Trước khi chấm dứt cuộc biểu tình, sẽ tuần hành quanh khu vực toà đại sứ CSVN, ra đường Sussex và quay về số 55 đường MacKay.

Liên lạc chi tiết: Hà Quyên (613) 853-3395.

Tin tức khác...