Chủng ngừa covid bổ sung cho những người lớn tuồi ờ nhà già.

Ottawa: Trong bản công bố hôm thứ ba ngày 28 tháng 9, ủy ban tham vấn quốc gia về chủng ngừa Canada, đã khuyến cáo nên cho chủng ngừa covid bổ sung cho những người lớn tuổi, đang sống trong những nhà dưỡng lão.
Ủy ban tham vấn khuyến cáo nên cho những người lớn tuổi sống trong các nhà già, cũng như những nhân viên làm việc trong các nhà già được chủng ngừa covid mũi thứ ba bằng loại thuốc mRNA, tức là thuốc chủng Pfizer hay Moderna, nếu những người này đã chủng ngừa mũi thứ hai, ít nhất trong vòng 6 tháng trước.
Trước đó, nhiều tỉnh bang đã đồng ý chủng ngừa mũi bổ sung cho những người sống trong các nhà già như tỉnh bang Ontario, Saskatchewan, Alberta, Quebec.

Tin tức khác...