Chính quyền liên bang thu ngắn thời gian cứu xét việc thu nhận những người có nghề nghiệp chuyên môn

Ottawa: Theo những tin tức vừa loan báo hôm thứ hai ngày 12 tháng 6, chính quyền liên bang vừa đưa ra những biện pháp giúp các công ty  có thể thâu nhận  những di dân ngoại quốc có tay nghề cao, vào làm việc ở Canada, một cách nhanh chóng hơn những thủ tục bình thường.

Biện pháp mới này  gọi là Global Skills Strategy  hay Global Talent Stream cũng cho phép một số các nhân viên ngoại quốc có quyền định cư ngắn hạn ở Canada, trong thời gian chưa có việc làm.

Chủ nhân của các công ty có thể xin chính quyền liên bang chuẩn y cho việc thâu nhận những nhân viên ngoại quốc vào Canada nhanh chóng với các điều kiện sau: chủ nhân các công ty phải chứng tỏ là việc thâu nhận những nhân viên ngoại quốc này, sẽ giúp cho việc phát triển của công ty này ở Canada.

Ngoài ra chính quyền liên bang cũng dễ dàng chấp thuận cho định cư những người có nghề nghiệp chuyên môn đặc biệt như các  sofware engineers, web development, digital media designers..

Theo ông Navdeep Bains, tổng trưởng bộ phát triển kinh tế, khoa học và đổi mới thì chương trình the Global Talent Stream thật sự  sẽ tạo thêm công ăn việc  làm ở Canada, khi những nhân tài từ ngoại quốc được nhận vào, sẽ chuyển giao  những kiến thức mà họ có cho những người Canadians.

Tin tức khác...