Chính quyền liên bang tài trợ việc học hỏi cần sa ở Toronto.

Toronto: Theo những tin tức loan báo trong hôm thứ tư ngày 10 tháng 10, chính quyền liên bang đã bỏ ra 4.1 triệu dollars tài trợ cho ba tổ chức ở thành phố Toronto, để các tổ chức này có phương tiện mở các lớp học về cần sa cho công chúng.
Theo ông John Oliver, parliament secretary của bộ y tế liên bang thì chương trình giảng dạy về cần sa này sẽ giúp cho những người trẻ hiểu về những ảnh hưởng của cần sa đến sức khỏe cũng như những nguy hiểm của việc hút cần sa và lái xe.

Ba tổ chức sẽ nhận tài trợ của chính quyền liên bang để quảng bá tin tức về cần sa ở Toronto là the Operation Springboard, the Ontario Physical and Health Education Association và the St Stephen’s Community House.
Cũng theo ông Oliver thì ba tổ chức này sẽ nhận tiền tài trợ của chính quyền trong vòng 3 năm sắp đến.

Tin tức khác...