Chi phí tốn kém cho việc nuôi ăn ở những người từ Mỹ qua Canada xin tỵ nạn.

Ottawa: Với hàng chục ngàn người từ Mỹ vượt biên giới, xin tỵ nạn đã và còn đang diễn ra, khiến cho việc cung cấp những nơi ăn ở cho hàng chục ngàn người tỵ nạn này là chuyện cấp bách.
Tuy nhiên chính quyền liên bang đã không cung cấp chi tiết số chi phí này.
Theo những yêu cầu của các dân biểu đảng đối lập Bảo Thủ ở quốc hội, văn phòng ngân sách quốc hội Canada đang mở cuộc kiểm kê về số chi tiêu này.
Theo dân biểu Larry Maguire của đảng Bảo Thủ thì những người Canadians cần biết chi phí chi tiêu mà chính quyền liên bang đã bỏ ra lo cho những người vượt biên giới bất hợp pháp, đồng thời những biện pháp mà chính quyền liên bang sẽ đề ra khi số người tỵ nạn ào ạt đến định cư ở các thành phố lớn Toronto, Montreal và những thành phố khác.
Trong năm 2017 có trên 23 ngàn người vượt biên giới bất hợp pháp xin tỵ nạn ở Canada và trong 6 tháng đầu năm nay có trên 10 ngàn người đã vượt biên.

Tin tức khác...