Căn nhà cổ nhất ở thành phố Calgary được trùng tu.

Calgary: Theo những tin tức loan báo hôm thứ ba ngày 12 tháng 2, thì một căn nhà cổ nhất ở thành phố Calgary sẽ được trùng tu.
Căn nhà này có tên là Rouleau House là căn nhà cổ nhất ở thành phố Calgary, được xây cất vào năm 1885.
Căn nhà trống này đã được chính quyền thành phố Calgary mua lại vào năm 2003 và vẫn đóng cửa để không.
Mới đây một căn nhà cổ, thuộc diện được bảo tồn văn hóa đã phát cháy, và đã gây ra những cuộc tranh luận của các nghị viên của hội đồng thành phố Calgary, nhằm duy trì căn nhà cổ nhất của thành phố Calgary.
Căn nhà cổ Rouleau House sẽ được chính quyền thành phố cho trùng tu lại với ngân khoản 1.45 triệu dollars.

Tin tức khác...